Danh sách cuộc gọi

Channel Phiếu khám Thời gian khám Tên bệnh nhân Tên bác sĩ Trạng thái Hoàn thành